İL SPOR DALI TEMSİLCİSİ GÖREVLENDİRME DUYURUSU

04.12.2023

DUYURU

  Spor Dalı Temsilcilerinin Nitelikleri ve Atanmaları Madde 6;

-İl spor dalı temsilcilerinde ilgili oldukları spor dalında sporcu, antrenör, hakem veya yöneticilik yapmış, spor çevresinde tanınmış ve iyi eğitim almış olma gibi nitelikler aranır.

  -İl spor dalı temsilcisi atamaları, federasyon başkanları seçiminden sonra en geç iki ay içerisinde dört yıllık süreyle görev yapmak üzere yapılır. Federasyon başkanları seçiminin öne alınması halinde il spor dalı temsilcisi ataması da buna göre yapılır.

-İl spor dalı temsilcisi görevlendirilmeleri ile ilgili duyurular, il müdürlüklerince müracaatlardan on gün önce il müdürlüğü ilan panolarında ilan edilmek suretiyle yapılır.

-İl spor dalı temsilcisi olmak isteyen ve bu maddede belirtilen niteliklere sahip olanlar bulundukları ilin il müdürlüğüne dilekçe ile müracaat ederler.

-İl müdürlükleri yapılan müracaatları değerlendirir ve nitelikleri uygun olanların adaylıklarını kabul ederek ilgili spor federasyonu başkanlığına üst yazı ile isimlerini bildirir.

-İlgili federasyon ise “federasyon başkanının teklifi ve Gençlik ve Spor Bakanlığının onayı ile görevlendirilir” hükmü gereği başvuru evrakları Bakanlık makamına gönderilir.

-Görevlendirilmesi yapılan il spor dalı temsilcisinin adı soyadı ilgili federasyon başkanlığı tarafından ilgili Gençlik ve Spor İl Müdürlüğüne yazı ile bildirilir.

-İlde faal olmayan spor dallarında il spor dalı temsilcisi ataması yapılmaz. Ancak, faal olunması halinde il spor dalı temsilcisi ataması belirtildiği şekilde yapılır.

-İl spor dalı temsilcisinin altında görev yapmak üzere, il spor dalı temsilcisinin uygun görüşü il müdürünün teklifi ve il başkanının onayı ile spor dalı temsilci yardımcısı ataması yapılır.”

Hükümleri doğrultusunda Herkes İçin Spor İl Spor Dalı Temsilcisi görevlendirmesi yapılacaktır.

Müracaat etmek isteyenlerin ekte bulunan il Herkes İçin Spor İl Spor Dalı Temsilciliği başvuru formunu doldurarak dilekçe ekinde Gençlik ve Spor İl Müdürlüğüne 14.12.2023 tarihi ve saat 15:00’a kadar teslim etmeleri gerekmektedir.

  İl Temsilciliği Başvuru Formu